2022/2023

ПОКАНА

Уважаеми родители,

На 31.01.2023 година (вторник) от 17:30 часа в читалище „Васил Левски“ 1965г. кв. „Изток“ - гр. Кюстендил ще се проведе родителска среща при следния дневен ред:

1. Информация до родителите на учениците за неизвинени отсъствия и предприемане на мерки за недопускането им.

2. Информация за ученици, нарушаващи дисциплината в училище.

3. Информация за успеха на учениците през първия учебен срок на 202/2023 година.


ПОКАНА

Уважаеми родители,

На 28.09.2021 год. (сряда) от 17:30 часа в читалище „Васил Левски“, кв. „Изток“ - гр. Кюстендил ще се проведе родителска среща при следния дневен ред:

1. Запознаване с Правилника за дейността на училището.

2. Запознаване с Правилника за безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

3. Запознаване с формите на обучение които предлага училището ИУП, правата и задълженията на ученици и родители. 

4. Информация за целодневната организация, транспорт и хранене. 

5. Противоепидемични и хигиенни мерки за недопускане разболяване от ковид 19. Въпроси свързани с ваксинацията.

6. Други

Информация

 

 

Контакти