2020/2021 учебна година

Годишен план 2020-2021

Годишна училищна програма за занимания по интереси на учениците от ОУ Христо Ботев с. Невестино

Годишна училищна програма ЦОУД

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Мерки за привличане и задържане на учениците в  Основно училище  „Христо Ботев” с. Невестино и намаляване на безпричинните отсъствия

План  за дейностите за гражданско и здравно образование на учениците

План за квалификационната дейност

План за контролната  дейност на директора за учебната 2020-2021

План за работа в условията на  COVID-19 и извънредни ситуации на  ОУ  Христо Ботев с.  Невестино

План за работа на Педагогическия съвет

План за сигурност -  Мерки за противодействие на тероризма

План на комисията по безопасност на движението  2020-2021г.

План по гражданско образование  и здравно образование

Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституциалната квалификация и отчитането на участието на  педагогическите специалисти в предлаганите форми

Правилник  за вътрешния трудов ред за учебната 2020-2021

Правилник за дейността на училището за учебната  2020-2021

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Програма за  превенция  на ранното напускане на училище

Програма за  предоставяне на равни възможности и за приобщаване на  учениците от уязвими групи

Програма за работа и взаимодействие с родителската общност

 

Информация

 

 

Контакти